Algemene voorwaarden Raja Yoga Opleiding

 1. Raja Yoga Opleiding, tevens handelend onder de naam Het MassagePunt, is een eenmanszaak naar Nederlands recht, met als eigenaar en werkzame persoon Thijs Punt en heeft tot doel deelnemers Raja Yoga te laten beoefenen. Raja Yoga is een zachte en vriendelijke yogavorm geschikt voor jou, wanneer je jezelf aangetrokken voelt tot persoonlijke ontwikkeling en Yoga. Het gewenste resultaat is een helder wordende geest waarbij je steeds gemakkelijker hoofd- van bijzaak kan onderscheiden. Kortom een school in zelfrealisatie en intuïtieve ontwikkeling.
 2. Het volgen van Yoga bij Raja Yoga Opleiding betreft een reis in persoonlijke ontwikkeling. Jouw inzet voor succesvolle yogabeoefening is van belang. We vragen dan ook aan jou toewijding en betrokkenheid bij de lessen.
 3. Je zult op toegankelijke en persoonlijke wijze, in klein groepsverband, Yoga ervaren. Het mooie aan deze yogavorm is dat er geen sprake is van prestatie of competitie. Beoefen de Yoga vanuit je eigen mogelijkheden en ervaar dan toename van je energieniveau. Om elke yogahouding beter te ervaren, wordt een houding regelmatig samen met een andere deelnemer uitgevoerd. Wanneer je als gevolg hiervan of door individuele uitvoering fysiek of geestelijk ongemak ervaart, dan betekent dit dat je voorbij aan jezelf bent gegaan. Bespreek dit ongemak tijdig met de instructeur. Je ontvangt dan tips en suggesties om verder ongemak te voorkomen.
 4. Om de Yoga zo goed mogelijk te kunnen aanbieden wordt verzocht om bij inschrijving voor de cursus of opleiding relevante informatie te verstrekken. Uiteraard wordt met deze informatie strikt vertrouwelijk omgegaan.

Overeenkomst

 1. Inschrijving, aanmelding en reservering voor de introductiecursus en opleiding geschiedt door het invullen van het inschrijvingsformulier die via email gegeven wordt, waardoor het aanbod van Raja Yoga Opleiding wordt aanvaard. De overeenkomst komt tot stand na ontvangst van het inschrijvingsformulier door Raja Yoga Opleiding. Op deze overeenkomst zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.
 2. De overeenkomst betreft tien lessen voor de cursus en 40 voor een les jaar van de opleiding. Een cursus les duurt negentig minuten. Een opleiding les duurt 120 minuten. Voor het actuele tarieven, kijk op de website. Het staat Raja Yoga Opleiding vrij dit bedrag per jaar te veranderen.
 3. Kun je een yogales niet meedoen, dan vernemen we dat graag van je voorafgaande aan de les.
 4. We gaan er niet vanuit, maar in uitzonderlijke gevallen heeft Raja Yoga Opleiding het recht de toegang van de lessen, zonder opgave van reden, van de deelnemer te weigeren.

Betaling

 1. Betaling van de factuur dient direct bij aanmelding plaats te vinden.

Annulering

 1. Restitutie van het lesgeld is, als je om wat voor reden dan ook wilt stoppen gedurende de introductiecursus en opleiding, niet mogelijk. Tussentijdse beëindiging is niet mogelijk. De overeenkomst betreft een definitief contract voor de duur van tien (cursus) en 40 lessen (opleiding).

Informatie en aansprakelijkheid

 1. Deelname aan de Yoga geschiedt volledig op eigen risico van de deelnemer. Elke deelnemer is verplicht lichamelijke klachten onmiddellijk te melden aan de instructeur. Raja Yoga Opleiding is niet aansprakelijk voor gegeven adviezen indien deze zijn gedaan op basis van door de deelnemer onjuist of onvolledig verstrekte gegevens.
 2. Raja Yoga Opleiding verricht zijn werkzaamheden naar beste kunnen en neemt daarbij de zorgvuldigheid in acht die van de betrokken professionele dienstverlener mag worden verwacht. Indien de deelnemer aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van Raja Yoga Opleiding die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is Raja Yoga Opleiding voor die schade slechts aansprakelijk tot het bedrag dat in het betreffende geval door de verzekeraar van Raja Yoga Opleiding wordt uitgekeerd. Voor zover geen uitkering van verzekeraars plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van Raja Yoga Opleiding beperkt tot een maximum van het factuurbedrag over het laatste kalenderjaar, tenzij er aan de zijde van Raja Yoga Opleiding sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.
 3. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt ook ten behoeve van de door Raja Yoga Opleiding ingeschakelde derden, die derhalve een rechtstreeks beroep op deze aansprakelijkheidsbeperking hebben.
 4. Raja Yoga Opleiding is bevoegd om bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik te maken van de diensten van door hem ingeschakelde en in zijn opdracht werkende derden, indien dit wenselijk is.
 5. Alle opdrachten van deelnemer beschouwt Raja Yoga Opleiding als uitsluitend aan hem gegeven, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 BW dat voor het laatstgenoemde geval een regeling treft, en de werking van artikel 7:407 lid 2 BW dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor situaties waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, zijn uitdrukkelijk uitgesloten.

Overige

 1. Raja Yoga Opleiding is gerechtigd een dienst te wijzigen, uit te breiden dan wel te beëindigen. Raja Yoga Opleiding is gerechtigd de bepalingen van deze algemene voorwaarden te wijzigen.
 2. Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst/algemene voorwaarden aan.
 3. Op alle door Raja Yoga Opleiding verrichte werkzaamheden is Nederlands recht van toepassing.
 4. Eventuele klachten dien je tijdig te melden bij Raja Yoga Opleiding zodat we het probleem onderling kunnen oplossen. Indien dat onmogelijk blijkt te zijn, dan is er sprake van een geschil. Raja Yoga Opleiding is aangesloten bij Klachtenportaal Zorg. Het geschil kan worden aangemeld bij de Stichting Geschilleninstantie KPZ. Uitspraken van deze geschilleninstantie zijn bindend. Op de website van KPZ staat de klachtenprocedure die gevolgd dient te worden. Lees meer op: https://klachtenportaalzorg.nl/klachtenportaal-zorg/klachtenprocedure